Filmen visar genomförda försök som syftade till att ta fram ett förslag på en metod för att hantera propagerande litiumjonbatterier i fordonsbatteripack. Metoden att föra in vatten i ett batteripack har studerats.

Filmen är 13 minuter lång

 


Den här webbkursen vänder sig till dig som är anställd inom kommunal räddningstjänst där du i din roll kan hamna i situationer där det förekommer illegala sprängningar. I kursen behandlas bland annat vilka olika typer av explosiva hot som kan förekomma, skadeverkan och metoder att använda på skadeplats. Tid för genomförande uppskattas till ca 1,5 timme.

Webbkursen är framtagen av MSB tillsammans med Polismyndigheten, Tullverket och i samarbete med Försvarsmakten.

Informationsfilm för dig som jobbar med Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker.

Den här kursen ingår i steg 1 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning eller tillsyn enligt LBE. I kursen behandlas bland annat regler och ansvar, lagen och förordningen samt föreskrifter och allmänna råd. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på brandfarliga varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper om brandfarliga gasers och vätskors egenskaper och risker. Efter genomförd kurs ska du kunna redogöra för vilka de vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna är och dessutom ha fått en ökad förståelse för hur oönskade händelser uppstår, kan förebyggas och om relevanta skyddsåtgärder.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på explosiva varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper inom området explosiva varor och mer specifikt explosiva förlopp, definitioner, egenskaper samt klassificering och märkning. Du får även tillfälle att arbeta med olika exempel.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka två timmar. Det finns även fördjupningsmaterial.

Den här kursen ingår i steg 3 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning och/eller tillsyn enligt LBE, men även till dig inom den kommunala räddningstjänsten som kommer i kontakt med lagstiftningsområdet. I kursen behandlas bland annat tillståndsprocessen och hur tillsyn kan gå till.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

Den här webbkursen vänder sig till dig som har en operativ roll i kommunal räddningstjänst i din roll kommer du att möta situationer där du behöver göra riskbedömningar. I kursen behandlas bland annat riskbedömning, riskhanteringsprocessen och systematik.

Tid för genomförande uppskattas till cirka 90 minuter.


Denna webbkurs ger dig kunskap om vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka deras brandskydd.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 45 minuter.