Händelserapport ger en förståelse för hur uppgifter i rapporten används och hur man dokumenterar uppgifterna så att de kommer till största möjliga nytta.

Insatsplanering ger en strukturerat stöd till processledaren i insatsplaneringsarbetet.

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom de legala förutsättningarna för räddningstjänst och som i din organisation har en arbetsledande befattning. Utbildningen bygger i huvudsak på väsentliga paragrafer i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppskattat tid för genomförande är tre timmar.


Kunskapstest för räddningsledare är avsett att användas för teoretisk test av räddningsledares kunskaper. Nivån motsvarar kunskapsnivån för styrkeledare.

Testfrågorna är desamma som tidigare har funnits i MSB RIB under namnet Kvalitetssäkring Räddningsledare A.

I den här webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området ledning av räddningsinsatser. Du får i inledningen ta del av en tankemodell som hjälper dig att se komplexiteten vid en olycka och får dig att tänka vidare. Du kommer också att möta ett olycksscenario där du uppmanas att reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Tankemodellen och scenariot ligger till grund för de tre moduler som sedan följer.

Den här webbkursen vänder sig främst till dig som verkar som befäl i räddningsledningssystemen, men också till dig som är studerande på MSB:s grund- och vidareutbildningar. Webbkursen vänder sig också till dig som av andra orsaker behöver få en grundläggande kunskap om ledning av kommunal räddningstjänst, tex du annan aktör som agerar i samverkan med kommunal räddningstjänst.

Webbkursen Räddningsledningssystem - att leda kommunal räddningstjänstverksamhet är framtagen som en del av implementeringen av ELS-handboken. Därtill finns det även tydliga kopplingar mellan webbkursen och publikationen Räddningsledningssystem: ett kompendium för brandbefäl.