Den här webbkursen riktar sig till dig som ska delta i en After Action Review (AAR) och som arbetar inom kommunal räddningstjänst där reflektionsmetoden After Action Review är tänkt att användas.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är tre till fyra timmar.

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar operativt inom kommunal räddningstjänst. Syftet med kursen är att du ska kunna möta fysiska och ergonomiska utmaningar inom operativ räddningstjänst. Du ges tips på träning för att möta upp utmaningarna som operativ räddningstjänst innebär.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 35 minuter.

Denna kurs vänder sig till dig som ingår i ett räddningsvärn eller i någon annan frivillig organisation och som genom tjänsteplikt kan komma att delta vid räddningsinsatser.

Kursen består av ett antal moduler inom olika ämnesområden. Uppskattad tid för genomförande av alla delar är ca 6-8 timmar.


Webbkursen syftar till att medvetandegöra och beröra deltagaren för de problem som förekommer inom räddningsorganisationer gällande diskriminering och kränkande behandling. Kursen syftar även till att utveckla deltagarens kunskaper och verktyg för aktiv nolltolerans kring kränkning och diskriminering.

Webbkursen består av 4 delar och hela kursen tar cirka 40 minuter att genomföra.
Webbkursen om Rakel vänder sig till personer som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel och behöver lära sig grunderna. Med grundläggande kunskaper om kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt såväl i vardag som vid samhällsstörningar.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Denna webbutbildning behandlar området trafikdirigering, en uppgift som räddningstjänstpersonal kan komma att utföra vid t.ex. trafikolycka. Innehållet tar upp områden som vikten av säkerhet, riskbedömning, vanligt förekommande personlig skyddsutrustning och varningsanordningar. Men även kommunikation/samverkan på skadeplats, hur personal utför polismans tecken samt rekommendationer kring avslutande av trafikdirigering.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 45 min. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.