Om Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är MSB:s digital plattform med webbutbildningar och utbildningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Om Fortbildning

MSB har tagit beslut om att öka sitt stöd till kommunal räddningstjänst inom fortbildning. Ansvaret för fortbildning ligger hos arbetsgivaren men ett stöd från MSB ses ändå som motiverat. Idag är det många räddningstjänster som lokalt tar fram utbildningar inom olika områden. Ubildningarna varierar i innehåll, omfattning och kvalitet. Utbildningar måste ständigt utvecklas vad gäller relevans, innehåll och pedagogik. Detta kräver omfattande personella och ekonomiska resurser.

Av denna anledning har MSB lansera en digital plattform med webbutbildningar - Fortbildningstjänsten. MSB har genom Fortbildningstjänsten möjlighet att tillhandahålla en samlad kanal för webbaserad utbildning inom fortbildning.

Fortbildningstjänsten tillhandahålls under utvecklingsfasen utan avgift men kommer på sikt att avgiftsbeläggas. I god tid innan MSB börjar ta ut avgift kommer samtliga organisationer att få en förfrågan om de önskar behålla sina konto utifrån de nya förutsättningarna.

Läs mer om utbildningen

PedagogikFortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Lärandet sker genom en kombination av egenstudier och instruktörsledda moment i grupp med övning – teoretisk och praktisk. Tillsammans skapar detta goda förutsättningar för att utveckla kompetensen inom området skydd mot olyckor vilket leder till en ökad förmåga, både för den anställde och för organisationen. 
Koncept

Genom Fortbildningstjänsten tillhandahåller MSB ett stöd för räddningstjänsten genom att erbjuda ett brett utbud av webbutbildningar. Utbildningarna genomförs dels som egenstudier enligt ett flexibelt upplägg och dels genom att ge ett materialstöd till instruktörer för övnings- eller utbildningspass i grupp. Utbudet i Fortbildningstjänsten ska ses som en del i en större helhet där både MSB och Räddningstjänsterna tillsammans bidrar med sina delar. 

Först genomförs en webbutbildning genom egenstudier, sedan genomför instruktören teoretisk och praktisk övning för en grupp, varefter gruppen utvärderar och reflekterar över det egna lärandet – tillsammans leder konceptets flöde till en stärkt förmåga genom utvecklade kunskaper och färdigheter.


Att vara instruktör handlar om att vara ett stöd till sina kollegor i att utveckla nya kunskaper och förmågor. Instruktören behöver känna till och behärska Fortbildningstjänstens innehåll och funktioner samt kunna använda dem. Men att vara instruktör handlar också om att agera ambassadör för tjänsten och att arbeta för att få in tjänstens utbud som en del i organisationens utbildnings och övningsarbete. 
För att få till ett bra lärande tänker vi oss att den anställde inom räddningstjänsten genomför aktuell webbutbildning som självstudier när och där det passar denne, gärna utifrån en utbildningsplan som instruktören eller ansvarig chef har tagit fram. Utsedd instruktör (inom den egna organisationen) samlar sedan en grupp som gått aktuell webbutbildning och genomför ett kompletterande teoretiskt och/eller praktiska utbildningspass, detta för att tillsammans fördjupa kunskaperna genom att repetera, diskutera och öva. Till Instruktörens hjälp tillhandahåller MSB genom Fortbildningstjänsten ett fördjupningsmaterial att utgå ifrån. Materialet kan t.ex. vara övnings PM, en PowerPoint med några bilder och talmanus, eller några övningsfrågor. Därefter genomför organisationen egna övningar – först då omvandlas kunskaperna till färdigheter med stärkt förmåga hos den anställda. 
Som instruktör behöver denne själv först ta del av webbutbildningen ”Instruktörsutbildning” som förklarar Fortbildningstjänstens koncept och som ger praktiska verktyg i pedagogiskt ledarskap. Därefter behöver instruktören ta del av den webbutbildning denne är satt att fördjupa gruppens kunskaper inom samt satt sig in i det fördjupningsmaterial som finns på tjänsten och som är till för instruktören. Instruktören behöver även ta del av de styrdokument som finns för utbildningen såsom exempelvis kursplan med lärandemål samt funderat över hur underlaget för sina deltagare ser ut och vilka anpassningar som det innebär. Med underlag menar vi deltagarnas förutsättningar såsom vad de har med sig in i lärandet – vilken kunskaper och erfarenheter inom området har de? Hur ser inställning och attityder ut? Vad har de för studievana och finns det andra ”trösklar” som behöver adresseras innan eller under lärandet? Innan genomförande av passet är det bra om instruktören har reflekterat över organisationens brister eller utmaningar inom ämnesområdet så att denne kan koppla ihop utbildningens innehåll med lokala förutsättningar och utmaningar.
Beroende på organisation kan personerna som ansvarar för att registrera och för att följa upp utbildningsaktiviteter skiljas åt: Ibland är det operativa chefer eller utbildningsansvariga som gör detta och ibland ligger ansvaret hos instruktörerna. Er organisation bestämmer hur ni vill ha det och MSB tilldelar administrationsbehörighet utifrån det.