Anslut er organisation

För att kunna starta konton till Fortbildningstjänsten måste er organisation först ansöka om rollen som administratör. MSB tilldelar första ”super admin” varefter organisationen själva tilldelar ytterligare administratörsroller. 
Redan anslutna organisationer visas nedan under rubriken "Läs mer om Fortbildningstjänsten". 

Om er organisation önskar tilldelas rollen som administratör mailar ni Utbildning@msb.se och uppger organisation samt namnet på den som ni önskar ge administratörsroll nr. 1, vilken befattning personen har samt antal konton som organisationen totalt uppskattas behöva (kan ändras senare).

Om er organisation vill veta vem i er organisation som är er administratör mailar ni Utbildning@msb.se med er förfrågan om namn på er administratör för Fortbildningstjänstens administratörsverktyg. 

Anslut1

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift. Kontoinnehavaren ges tillgång till Fortbildningstjänstens hela utbud. Det finns inga krav om motprestationer. 

Den som ansöker om att få en administratörsroll bör inneha en central funktion såsom chef eller utbildningsansvarig. 

MSB tilldelar första ”super admin” varefter organisationen själva tilldelar ytterligare administratörsroller.

När er organisation tilldelats rollen som administratör ges dessa tillgång till en separat tjänst (FA) dit viss data från Fortbildningstjänsten inhämtas. I tjänsten kan administratörerna hantera medarbetares aktiviteter i Fortbildningstjänsten.

Webbadressen till tjänsten är https://fa.msb.se men observera att rollen som administratör måste ha tilldelats för att kunna logga in. Endast administratörer kan logga in på tjänsten.  

När organisationen tilldelats administratörsrollen kan administratörerna logga in på FA-portalen för att:

 • skapa fler administratörer
 • tilldela konton för medarbetarna 
 • skapa deltagargrupper
 • registrera deltagargrupper och individer på kurser
 • följa upp genomförde av kurser
 • exportera genomförda aktiviteter
 • Ta bort konton för medarbetare som slutat

Observera att det inte finns någon självregistrering - er organisation måste själva starta konton för era medarbetare.

Checklista för implementering i den egna organisationen:

 1. Organisationen fastställer en utbildnings- och övningsplan och listar (där så är lämpligt) Fortbildningstjänstens utbud som olika aktiviteter för att genomföra utbildning och övning.  
 2. Organisation  informerar sina medarbetare om Fortbildningstjänsten. Vad den är, hur de loggar in och hur den kommer att användas i den egna organisationen. Som hjälp för detta kan MSB:s framtagen film visas (från startsidan) eller MSB:s framtagna PowerPoint-presentation. 
 3. Organisationens administratörer för Fortbildningstjänsten loggar in på FA https://fa.msb.se/auth/login. Administratörerna tilldelar konton för medarbetarna, skapar deltagargrupper och kopplar dem till aktuella webbkurser samt sätter en tidsram för deltagargruppernas genomförande.
 4.  Ansvariga i organisationen (exempelvis instruktörer eller utbildningsledare) meddelar berörda medarbetare, via mail eller på annat sätt, vilka kurser de ska gå, var genomförandet ska ske (hemma eller på stationen) och hur (som egenstudier eller i grupp) samt inom vilken tidsram.
 5.   Medarbetarna loggar in på Fortbildningstjänsten efter att konton tillhandahållits (mailbekräftelse) och genomför aktuella webbkurser inom angiven tidsram.
 6.  Organisations administratörer följer upp genomförandet och säkerställer att alla har genomfört tilldelade kurser inom angiven tid samt meddelar detta till berörda instruktörer.
 7.  Organisationens egna instruktörer kallar de medarbetare som genomfört en webbkurs för att öva (praktiskt och/eller teoretiskt). Övning sker med utgångspunkt i framtagna övnings-PM alternativt utifrån egna upplägg. Framtagna övnings-PM ligger i Fortbildningstjänsten under Utbildningskatalog-Instruktör-Instruktörsmaterial-[Kursnamn]
 8. Organisation bokför genomförda aktiviteter (webbkurs och övning) i det egna personalhanteringssystemet (exempelvis Daedalos) som en del i att kvalitetssäkra personalen. 
 9. Organisationer rensar inaktiva konton och tar bort konton när personal slutar. 

Läs mer om Fortbildningstjänsten