Nedan ser du en förteckning över Fortbildningstjänstens utbud av kurser. Listan ger dig en överblick om vilka kurser som finns med det är endast en sammanställning över utbudet. Kurserna når du först efter att du har tilldelats ett konto och är inne på Min sida -Utbildningskatalog.

After Action Review

After Action Review ger en grundläggande förståelse för utvärdering med hjälp av dialogmetoden AAR.

Akut omhändertagande

Akut omhändertagande ger möjlighet att bygga vidare på och repetera kunskaper inom systematiskt akut omhändertagande.

Arbete på höjd

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundkunskaper inom arbete på höjd för räddningstjänst. Kursens mål är att utveckla dina kunskaper i lagar som reglerar arbete på höjd, personligt fallskydd och bedömning av risker vid arbete på höjd.  

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Först på plats vid händelser med farliga ämnen - CBRNE

Den här utbildningen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper för att medverka  vid händelser med farliga ämnen - CBRNE. Materialet vänder sig också till dig som vill repetera. Utbildningen omfattar de första 30 minuterna vid en insats.

I utbildningsmiljön erbjuds även fördjupningslitteratur för dig som vill läsa mer och dyka ner i utvalda rapporter och vägledningar.

Utbildningen tar cirka tre timmar att genomföra. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Händelserapport

Händelserapport ger en förståelse för hur uppgifter i rapporten används och hur man dokumenterar uppgifterna så att de kommer till största möjliga nytta.

Insatsplanering

Insatsplanering ger en strukturerat stöd till processledaren i insatsplaneringsarbetet.

Instruktörsmaterial: Övningar för webbkursen Arbete på höjd

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Arbete på höjd.

Instruktörsmaterial: Övningar för webbkursen Introduktion för räddningsvärn

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs Introduktion för räddningsvärn. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Övningar för webbkursen Vatten- och islivräddning

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Vatten- och islivräddning.

Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig, inom kommunal räddningstjänst, som på olika sätt leder grupper med uppdrag att öva och utbilda både internt och externt. Utbildningen ämnar ge en introduktion till rollen som instruktör för Fortbildningstjänsten och fördjupade kunskaper i pedagogiskt ledarskap.

Uppskattad tid för genomförande är 90 minuter. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Introduktion för räddningsvärn

Denna kurs vänder sig till dig som ingår i ett räddningsvärn eller i någon annan frivillig organisation och som genom tjänsteplikt kan komma att delta vid räddningsinsatser.

Kursen består av ett antal moduler inom olika ämnesområden.


Joniserande strålning

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Joniserande strålning för arbetsledaren

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Juridik vid räddningsinsatser och IVPA

Den här utbildningen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom de legala förutsättningarna för räddningstjänst och som i din organisation har en arbetsledande befattning. Utbildningen bygger i huvudsak på väsentliga paragrafer i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppskattat tid för genomförande är tre timmar. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Konstruktionsbrand i småhus – ur ett miljöperspektiv

Den här utbildningen vänder sig till dig inom kommunal räddningstjänst som behöver grundkunskaper inom området konstruktionsbrand i småhus- ur ett miljöperspektiv. Utbildningen tar upp vad en konstruktionsbrand är, hur den sprids samt hur vi kan lokalisera och bekämpa den på effektivaste sätt för att på så sätt begränsa skadorna på både egendom och miljö. Målet med utbildningen är att du ska få ökad kunskap och förståelse för hur konstruktionsbränder uppför sig, och hur de uppstår och sprids beroende på omgivande faktorer och byggnadens konstruktion.

Uppskattat tid för genomförande är ca 1-1,5 timmar. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.

Losstagningsmetoder personbil

Syftet med kursen är att du ska få teoretisk kunskap om mer avancerade metoder för losstagning, för att sedan genom övning tillsammans med dina kollegor utveckla din praktiska förmåga. 

Ett kort avsnitt om personlig säkerhet ingår i kursen, liksom ett avsnitt om säkerhetslösningar i fordonen och hur du kan undvika de risker som dessa innebär för räddningspersonal vid en insats.

Kursen tar 2,5-3 timmar att genomföra och baseras på erfarenheter både från svenska och utländska räddningstjänster. 

Det går bra att göra kursen på egen hand, men för maximalt utbyte rekommenderar vi att du går igenom den tillsammans med dina kollegor. Då blir det också lättare att tillämpa kunskaperna på era övningar.


Motorsåg

Motorsåg är en grundläggande kurs för hantering av motorsåg anpassad för räddningstjänsten.

Operativ ledning av räddningsinsatser

I den här webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området operativ ledning av räddningsinsatser. Du får i inledningen ta del av en tankemodell som hjälper dig att se komplexiteten vid en olycka och får dig att tänka vidare. Du kommer också att möta ett olycksscenario där du uppmanas att reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Tankemodellen och scenariot ligger till grund för de tre moduler som sedan följer.

Räddning e-fordon

Denna kunskapssammanställning vänder sig till alla som kommer i kontakt med e-fordon under och efter en trafikskadehändelse.

Den inledande filmen är ca 6 minuter lång och sammanfattar rekommendationer och ”att tänka på” vid trafikskadehändelser med e-fordon. Om du är intresserad av att veta mer om e-fordon ur olika aspekter finns extramaterial om bland annat tekniska lösningar i fordonen, olika batterityper och den nya standarden för märkning av fordonets drivenergi. 
Innehållet är uppdaterat i september 2018.

Du kan också ladda ner och läsa hela kompendiet från FFI-projektet Räddningskedjan (FFI, fordonsstrategisk forskning och innovation) som denna sammanställning bygger på.

Rakel

Rakel ger en grundläggande förståelse för hur systemet är uppbyggt och fungerar.

Skogsbrand

Denna kurs vänder sig i första hand till operativ personal inom kommunal räddningstjänst som kan bli verksamma i händelse av en skogsbrand.

Kursen är uppdelad i fyra moduler (förutsättningar, förberedande, skogsbrandsläckning och miljöpåverkan).

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler är cirka 16 timmar.

Trafikdirigering

Denna webbutbildning behandlar området trafikdirigering, en uppgift som räddningstjänstpersonal kan komma att utföra vid t.ex. trafikolycka. Innehållet tar upp områden som vikten av säkerhet, riskbedömning, vanligt förekommande personlig skyddsutrustning och varningsanordningar. Men även kommunikation/samverkan på skadeplats, hur personal utför polismans tecken samt rekommendationer kring avslutande av trafikdirigering.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 45 min. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.


Vatten- och islivräddning

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom vatten- och islivräddning. Kursens mål är att utveckla din förmåga att använda utrustning och vedertagna metoder vid framför allt ytlivräddning.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka två timmar.