Nedan ser du en förteckning över Fortbildningstjänstens utbud av kurser. Listan ger dig en överblick om vilka kurser som finns med det är endast en sammanställning över utbudet. Kurserna når du först efter att du har tilldelats ett konto och är inne på Min sida -Utbildningskatalog.

After Action Review

After Action Review ger en grundläggande förståelse för utvärdering med hjälp av dialogmetoden AAR.

Akut omhändertagande

Akut omhändertagande ger möjlighet att bygga vidare på och repetera kunskaper inom systematiskt akut omhändertagande.

Arbete på höjd

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundkunskaper inom arbete på höjd för räddningstjänst. Kursens mål är att utveckla dina kunskaper i lagar som reglerar arbete på höjd, personligt fallskydd och bedömning av risker vid arbete på höjd.  

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, med tillståndsprövning eller tillsyn enligt LBE. I kursen behandlas bland annat regler och ansvar, lagen och förordningen samt föreskrifter och allmänna råd. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Dörrforcering

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundläggande kunskaper inom dörrforcering för räddningstjänst. I kursen behandlas bland annat den lagstiftning som reglerar området, risker vid dörrforcering och dörrkonstruktioner (med fokus på säkerhetsdörrar). I kursen förevisas också ett par metoder för dörrforceringar.

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 45 minuter.

Explosiva varor

Den här webbkursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer arbeta inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på explosiva varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper inom området explosiva varor och mer specifikt explosiva förlopp, definitioner, egenskaper samt klassificering och märkning. Du får även tillfälle att arbeta med olika exempel.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka två timmar. Det finns även fördjupningsmaterial.

Farliga ämnen (fd HazMat training)

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver skapa och upprätthålla kunskaper om hantering av händelser med farliga ämnen. Kursen riktar sig till personal som hanterar händelsen på skadeplatsen, men också till personal inom samtliga ledningsnivåer.

Hela kursen beräknas ta ca 5 timmar att genomföra.Först på plats vid händelser med farliga ämnen - CBRNE

Den här utbildningen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper för att medverka  vid händelser med farliga ämnen - CBRNE. Materialet vänder sig också till dig som vill repetera. Utbildningen omfattar de första 30 minuterna vid en insats.

I utbildningsmiljön erbjuds även fördjupningslitteratur för dig som vill läsa mer och dyka ner i utvalda rapporter och vägledningar.

Utbildningen tar cirka tre timmar att genomföra. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Händelserapport

Händelserapport ger en förståelse för hur uppgifter i rapporten används och hur man dokumenterar uppgifterna så att de kommer till största möjliga nytta.

Informationsfilm: Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker

Informationsfilm för dig som jobbar med Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker.

Insatsplanering

Insatsplanering ger en strukturerat stöd till processledaren i insatsplaneringsarbetet.

Instruktörskurs Motorsåg - Del 1

Denna kurs vänder sig till dig som ska gå Instruktörskurs för motorsågshantering inom räddningstjänsten.
För att tillgodogöra dig kursinnehållet bör du ha yrkes- och undervisningserfarenhet inom räddningstjänst. Det är också bra om du tagit del av den allmänna instruktörsutbildning som finns här i Fortbildningstjänsten.

Instruktörskursen består av två delar:
1. Denna teoretiska del med en repetition av samtliga tre delar i kursen Motorsåg, inklusive de teoretiska examinationerna, kompletterat med individuella övningsuppgifter.
2. En praktisk del under två dagar på MSB:s skola på Sandö.

Instruktörsmaterial: Arbete på höjd

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Arbete på höjd.

Instruktörsmaterial: Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE.

Instruktörsmaterial: Dörrforcering

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Dörrforcering.

Instruktörsmaterial: Explosiva varor

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Explosiva varor.

Instruktörsmaterial: Introduktion för räddningsvärn

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs Introduktion för räddningsvärn. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Rakel

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Riskbedömning

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Riskbedömning.

Instruktörsmaterial: Samhällets krisberedskap

Här finns förslag på en övning att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningen presenteras i form av ett Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Trafikolycka med buss eller lastbil

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av ett Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Vatten- och islivräddning

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Vatten- och islivräddning.

Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig, inom kommunal räddningstjänst, som på olika sätt leder grupper med uppdrag att öva och utbilda både internt och externt. Utbildningen ämnar ge en introduktion till rollen som instruktör för Fortbildningstjänsten och fördjupade kunskaper i pedagogiskt ledarskap.

Uppskattad tid för genomförande är 90 minuter. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Introduktion för räddningsvärn

Denna kurs vänder sig till dig som ingår i ett räddningsvärn eller i någon annan frivillig organisation och som genom tjänsteplikt kan komma att delta vid räddningsinsatser.

Kursen består av ett antal moduler inom olika ämnesområden. Uppskattad tid för genomförande av alla delar är ca 6-8 timmar.


Joniserande strålning

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Joniserande strålning för arbetsledaren

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Juridik vid räddningsinsatser och IVPA

Den här utbildningen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom de legala förutsättningarna för räddningstjänst och som i din organisation har en arbetsledande befattning. Utbildningen bygger i huvudsak på väsentliga paragrafer i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppskattat tid för genomförande är tre timmar. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Konstruktionsbrand i småhus – ur ett miljöperspektiv

Den här utbildningen vänder sig till dig inom kommunal räddningstjänst som behöver grundkunskaper inom området konstruktionsbrand i småhus- ur ett miljöperspektiv. Utbildningen tar upp vad en konstruktionsbrand är, hur den sprids samt hur vi kan lokalisera och bekämpa den på effektivaste sätt för att på så sätt begränsa skadorna på både egendom och miljö.

Uppskattat tid för genomförande är ca 1-1,5 timmar.

Kontinuitetshantering

Kursen vänder sig till dem som arbetar med kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet inom både privat och offentlig sektor. Den lämpar sig därmed även för dig som ansvarar för kontinuitetshantering inom kommunal räddningstjänst.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Kunskapstest för räddningsledare

Kunskapstest för räddningsledare är avsett att användas för teoretisk test av räddningsledares kunskaper. Nivån motsvarar MSB:s utbildning för att bli behörig i rollen som räddningsledare.

Testfrågorna är desamma som tidigare har funnits i MSB RIB under namnet Kvalitetssäkring Räddningsledare A.


Losstagningsmetoder personbil

Syftet med kursen är att du ska få teoretisk kunskap om mer avancerade metoder för losstagning, för att sedan genom övning tillsammans med dina kollegor utveckla din praktiska förmåga. 

Ett kort avsnitt om personlig säkerhet ingår i kursen, liksom ett avsnitt om säkerhetslösningar i fordonen och hur du kan undvika de risker som dessa innebär för räddningspersonal vid en insats.

Kursen tar 2,5-3 timmar att genomföra och baseras på erfarenheter både från svenska och utländska räddningstjänster.


Motorsåg

Denna grundläggande kurs i hantering av motorsåg är anpassad för svensk räddningstjänst och bygger på Säker Skogs koncept. Kursen är uppdelad i tre block så att ni på räddningstjänsten själva kan välja lämplig nivå för era medarbetare

Operativ ledning av räddningsinsatser

I den här webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området operativ ledning av räddningsinsatser. Du får i inledningen ta del av en tankemodell som hjälper dig att se komplexiteten vid en olycka och får dig att tänka vidare. Du kommer också att möta ett olycksscenario där du uppmanas att reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Tankemodellen och scenariot ligger till grund för de tre moduler som sedan följer.

Räddning e-fordon

Denna kunskapssammanställning vänder sig till alla som kommer i kontakt med e-fordon under och efter en trafikskadehändelse.

Den inledande filmen är ca 6 minuter lång och sammanfattar rekommendationer och ”att tänka på” vid trafikskadehändelser med e-fordon. Därutöver finns extramaterial om bland annat tekniska lösningar i fordonen, olika batterityper och den nya standarden för märkning av fordonets drivenergi. 
Innehållet är senast uppdaterat i september 2018.

Rakel

Webbkursen om Rakel vänder sig till personer som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel och behöver lära sig grunderna. Med grundläggande kunskaper om kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt såväl i vardag som vid samhällsstörningar.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Riskbedömning

Den här webbkursen vänder sig till dig som har en operativ roll i kommunal räddningstjänst i din roll kommer du att möta situationer där du behöver göra riskbedömningar. I kursen behandlas bland annat riskbedömning, riskhanteringsprocessen och systematik.

Tid för genomförande uppskattas till cirka 90 minuter.


Samhällets krisberedskap

Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap.

Uppskattad tid för att gå igenom faktadelen av kursen är ca 45 minuter. Tid för den avslutande kunskapstesten tillkommer.

Skogsbrand

Denna kurs vänder sig i första hand till operativ personal inom kommunal räddningstjänst som kan bli verksamma i händelse av en skogsbrand.

Kursen är uppdelad i fyra moduler (förutsättningar, förberedande, skogsbrandsläckning och miljöpåverkan).

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler är cirka 16 timmar.

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Denna webbkurs ger dig kunskap om vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka deras brandskydd.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 45 minuter.

Trafikdirigering

Denna webbutbildning behandlar området trafikdirigering, en uppgift som räddningstjänstpersonal kan komma att utföra vid t.ex. trafikolycka. Innehållet tar upp områden som vikten av säkerhet, riskbedömning, vanligt förekommande personlig skyddsutrustning och varningsanordningar. Men även kommunikation/samverkan på skadeplats, hur personal utför polismans tecken samt rekommendationer kring avslutande av trafikdirigering.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 45 min. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.


Trafikolycka med buss eller lastbil

Den här kursen riktar sig till dig som är anställt inom kommunal räddningstjänst och som i din organisation har krav på förmågan att utföra räddningsinsatser vid olyckor med buss eller lastbil.

Uppskattad tid för att gå igenom hela kursen är ca 2 timmar.

Vatten- och islivräddning

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom vatten- och islivräddning. Kursens mål är att utveckla din förmåga att använda utrustning och vedertagna metoder vid framför allt ytlivräddning.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka två timmar.