Nedan ser du en förteckning över Fortbildningstjänstens utbud av kurser. Listan ger dig en överblick om vilka kurser som finns. Kurserna når du först efter att du har tilldelats ett konto och är inne på Min sida -Kurskatalog.

After Action Review

Den här webbkursen riktar sig till dig som ska delta i en After Action Review (AAR) och som arbetar inom kommunal räddningstjänst där reflektionsmetoden After Action Review är tänkt att användas.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är tre till fyra timmar.

Akut omhändertagande enligt S-XABCDE

I den här kursen får du lära dig om det systematiska omhändertagandet av vuxna enligt S-XABCDE. Varje bokstav står för något som ska undersökas och åtgärdas innan nästa bokstav åtgärdas. I kursens olika moduler lär du dig mer om respektive bokstav och vad de står för.

Arbete på höjd

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundkunskaper inom arbete på höjd för räddningstjänst. Kursens mål är att utveckla dina kunskaper i lagar som reglerar arbete på höjd, personligt fallskydd och bedömning av risker vid arbete på höjd.  

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Dörrforcering

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundläggande kunskaper inom dörrforcering för räddningstjänst. I kursen behandlas bland annat den lagstiftning som reglerar området, risker vid dörrforcering och dörrkonstruktioner (med fokus på säkerhetsdörrar). I kursen förevisas också ett par metoder för dörrforceringar.

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 45 minuter.

Explosiva hot

Den här webbkursen vänder sig till dig som är anställd inom kommunal räddningstjänst där du i din roll kan hamna i situationer där det förekommer illegala sprängningar. I kursen behandlas bland annat vilka olika typer av explosiva hot som kan förekomma, skadeverkan och metoder att använda på skadeplats. Tid för genomförande uppskattas till ca 1,5 timme.

Webbkursen är framtagen av MSB tillsammans med Polismyndigheten, Tullverket och i samarbete med Försvarsmakten.

Farliga ämnen (fd HazMat training)

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver skapa och upprätthålla kunskaper om hantering av händelser med farliga ämnen. Kursen riktar sig till personal som hanterar händelsen på skadeplatsen, men också till personal inom samtliga ledningsnivåer.

Hela kursen beräknas ta ca 5 timmar att genomföra.Fysiska och ergonomiska utmaningar

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar operativt inom kommunal räddningstjänst. Syftet med kursen är att du ska kunna möta fysiska och ergonomiska utmaningar inom operativ räddningstjänst. Du ges tips på träning för att möta upp utmaningarna som operativ räddningstjänst innebär.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 35 minuter.

Grunderna i händelserapporten

Händelserapport ger en förståelse för hur uppgifter i rapporten används och hur man dokumenterar uppgifterna så att de kommer till största möjliga nytta.

Informationsfilm: Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker

Informationsfilm för dig som jobbar med Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker.

Insatsplanering

Insatsplanering ger en strukturerat stöd till processledaren i insatsplaneringsarbetet.

Instruktörskurs Motorsåg

Denna kurs vänder sig till dig som har gått Instruktörskurs för motorsågshantering inom räddningstjänsten och som önskar repetera innehållet


Instruktörsmaterial Trafikolycka med personbil

Här hittar du övnings-PM tillhörande kursen Trafikolycka med personbil.

Instruktörsmaterial: Akut omhändertagande enligt S-XABCDE

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Arbete på höjd

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Arbete på höjd.

Instruktörsmaterial: Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE.

Instruktörsmaterial: Brandfarliga varor

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Brandfarliga varor.

Instruktörsmaterial: Dörrforcering

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Dörrforcering.

Instruktörsmaterial: Explosiva hot

Här finns förslag på en övning att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningen presenteras i form av ett Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Explosiva varor

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Explosiva varor.

Instruktörsmaterial: Fysiska och ergonomiska utmaningar

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs.

Instruktörsmaterial: Grunderna i händelserapporten

Webbkursen Händelserapport kan med fördel följas upp av den egna organisationen med övningar som genomförs i grupp. Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Introduktion för räddningsvärn

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs Introduktion för räddningsvärn. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst

Här hittar du förslag på övningar till webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst.

Instruktörsmaterial: Losstagningsledare

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM. 

Instruktörsmaterial: Miljöpåverkan av brand

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Räddningsinsatser med farliga ämnen

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Räddningsinsatser med farliga ämnen.

Instruktörsmaterial: Rakel

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Riskbedömning

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Riskbedömning.

Instruktörsmaterial: Samhällets krisberedskap

Här finns förslag på en övning att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningen presenteras i form av ett Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Tillstånd och tillsyn

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Brandfarliga varor.

Instruktörsmaterial: Trafikolycka med buss eller lastbil

Här finns förslag på övningar att genomföra i grupp tillsammans med en instruktör efter genomförd kurs. Övningarna presenteras i form av ett Övnings-PM.

Instruktörsmaterial: Vatten- och islivräddning

Här hittar du övnings-PM tillhörande webbkursen Vatten- och islivräddning.

Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig, inom kommunal räddningstjänst, som på olika sätt leder grupper med uppdrag att öva och utbilda både internt och externt. Utbildningen ämnar ge en introduktion till rollen som instruktör för Fortbildningstjänsten och fördjupade kunskaper i pedagogiskt ledarskap.

Uppskattad tid för genomförande är 90 minuter. Studieformen är flexibel, så du kan när som helst pausa och återuppta studierna. Du kan gå den helt på egen hand, men det är en stor fördel om du har möjlighet att diskutera innehållet med dina kollegor.


Introduktion för räddningsvärn

Denna kurs vänder sig till dig som ingår i ett räddningsvärn eller i någon annan frivillig organisation och som genom tjänsteplikt kan komma att delta vid räddningsinsatser.

Kursen består av ett antal moduler inom olika ämnesområden. Uppskattad tid för genomförande av alla delar är ca 6-8 timmar.


Joniserande strålning

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Joniserande strålning för arbetsledaren

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Juridik vid räddningsinsatser och IVPA

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom de legala förutsättningarna för räddningstjänst och som i din organisation har en arbetsledande befattning. Utbildningen bygger i huvudsak på väsentliga paragrafer i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppskattat tid för genomförande är tre timmar.


Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst

I den här kursen beskrivs klimatförändringarnas konsekvenser i dag och i framtiden, utifrån räddningstjänstens verksamhet. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om var naturolyckor kan inträffa och hur de kan förväntas utvecklas i ett förändrat klimat.

Konstruktionsbrand i småhus – ur ett miljöperspektiv

Den här utbildningen vänder sig till dig inom kommunal räddningstjänst som behöver grundkunskaper inom området konstruktionsbrand i småhus- ur ett miljöperspektiv. Utbildningen tar upp vad en konstruktionsbrand är, hur den sprids samt hur vi kan lokalisera och bekämpa den på effektivaste sätt för att på så sätt begränsa skadorna på både egendom och miljö.

Uppskattat tid för genomförande är ca 1-1,5 timmar.

Kontinuitetshantering

Kursen vänder sig till dem som arbetar med kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet inom både privat och offentlig sektor. Den lämpar sig därmed även för dig som ansvarar för kontinuitetshantering inom kommunal räddningstjänst.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

LBE: Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE

Den här kursen ingår i steg 1 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning eller tillsyn enligt LBE. I kursen behandlas bland annat regler och ansvar, lagen och förordningen samt föreskrifter och allmänna råd. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


LBE: Brandfarliga varor

Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på brandfarliga varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper om brandfarliga gasers och vätskors egenskaper och risker. Efter genomförd kurs ska du kunna redogöra för vilka de vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna är och dessutom ha fått en ökad förståelse för hur oönskade händelser uppstår, kan förebyggas och om relevanta skyddsåtgärder.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

LBE: Explosiva varor

Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på explosiva varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper inom området explosiva varor och mer specifikt explosiva förlopp, definitioner, egenskaper samt klassificering och märkning. Du får även tillfälle att arbeta med olika exempel.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka två timmar. Det finns även fördjupningsmaterial.

LBE: Tillstånd och tillsyn

Den här kursen ingår i steg 3 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning och/eller tillsyn enligt LBE, men även till dig inom den kommunala räddningstjänsten som kommer i kontakt med lagstiftningsområdet. I kursen behandlas bland annat tillståndsprocessen och hur tillsyn kan gå till.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

Ledning av kommunal räddningstjänst

I den här webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området ledning av räddningsinsatser. Du får i inledningen ta del av en tankemodell som hjälper dig att se komplexiteten vid en olycka och får dig att tänka vidare. Du kommer också att möta ett olycksscenario där du uppmanas att reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Tankemodellen och scenariot ligger till grund för de tre moduler som sedan följer.

Losstagningsledare

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Trafikolycka med personbil innan.

I den här kursen får du lära dig mer om vad rollen som losstagningsledare innebär. Hur du gör en uppstart, planerar och leder ett losstagningsarbete. Kursen tar ungefär 30 minuter att genomföra.

Miljöpåverkan av brand - steg 1

I den här webbkursen kommer du få grundläggande förståelse för vilken miljöpåverkan en brand kan ha. Du kommer också bli introducerad i vilka skyldigheter du har enligt Lagen om skydd mot olyckor och Miljöbalken kopplat till miljö. Kursen riktar sig till alla som arbetar operativt.

Uppskattad tid för genomförandet av alla tre moduler är ca 75 minuter.

Miljöpåverkan av brand - steg 2

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar som befäl och här kommer du få utveckla din förmåga att bedöma miljöpåverkan av brand vid olika taktiska val vid släckningsarbetet. Detta är steg 2 och du rekommenderas att genomgått ”Miljöpåverkan av brand – steg 1” innan du börjar kursen.

Uppskattad tid för genomförandet av alla fem moduler är ca 2 timmar.

Motorsåg

Denna grundläggande kurs i hantering av motorsåg är anpassad för svensk räddningstjänst och bygger på Säker Skogs koncept. Kursen är uppdelad i tre block så att ni på räddningstjänsten själva kan välja lämplig nivå för era medarbetare

Öva tillsammans!

Webbkursen ger dig en introduktion till systematisk övningsverksamhet med fokus på samverkansövningar och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är cirka 45 minuter.

Planera för klimatrelaterade risker

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst innan.

I den här kursen beskrivs hur räddningstjänst kan planera för klimatrelaterade risker. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om hur räddningstjänsten kan agera för att förebygga naturolyckor.
I kursplanen nedan hittar du mer information om kursens innehåll och lärandemål.

Räddning e-fordon

Denna kunskapssammanställning vänder sig till alla som kommer i kontakt med e-fordon under och efter en trafikskadehändelse.

Den inledande filmen är ca 6 minuter lång och sammanfattar rekommendationer och ”att tänka på” vid trafikskadehändelser med e-fordon. Därutöver finns extramaterial om bland annat tekniska lösningar i fordonen, olika batterityper och den nya standarden för märkning av fordonets drivenergi. 
Innehållet är senast uppdaterat i september 2018.

Räddningsinsatser med farliga ämnen

Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper för att medverka vid händelser med farliga ämnen - CBRNE. Materialet vänder sig också till dig som vill repetera. Kursen omfattar de första 30 minuterna vid en insats.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka tre timmar.

Rakel

Webbkursen om Rakel vänder sig till personer som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel och behöver lära sig grunderna. Med grundläggande kunskaper om kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt såväl i vardag som vid samhällsstörningar.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Riskbedömning

Den här webbkursen vänder sig till dig som har en operativ roll i kommunal räddningstjänst i din roll kommer du att möta situationer där du behöver göra riskbedömningar. I kursen behandlas bland annat riskbedömning, riskhanteringsprocessen och systematik.

Tid för genomförande uppskattas till cirka 90 minuter.


Samhällets krisberedskap

Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap.

Uppskattad tid för att gå igenom faktadelen av kursen är ca 45 minuter. Tid för den avslutande kunskapstesten tillkommer.

Skogsbrand

Denna kurs vänder sig i första hand till operativ personal inom kommunal räddningstjänst som kan bli verksamma i händelse av en skogsbrand.

Kursen är uppdelad i fyra moduler (förutsättningar, förberedande, skogsbrandsläckning och miljöpåverkan).

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler är cirka 16 timmar.

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Denna webbkurs ger dig kunskap om vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka deras brandskydd.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 45 minuter.

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Kursen vänder sig främst till medarbetare inom organisationer inom privat och offentlig sektor med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen, men är öppen och tillgänglig även för andra intresserade.

Webbkursen tar cirka 45-60 minuter att genomföra.

Trafikdirigering

Denna webbutbildning behandlar området trafikdirigering, en uppgift som räddningstjänstpersonal kan komma att utföra vid t.ex. trafikolycka. Innehållet tar upp områden som vikten av säkerhet, riskbedömning, vanligt förekommande personlig skyddsutrustning och varningsanordningar. Men även kommunikation/samverkan på skadeplats, hur personal utför polismans tecken samt rekommendationer kring avslutande av trafikdirigering.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 45 min. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.


Trafikolycka med buss eller lastbil

Den här kursen riktar sig till dig som är anställt inom kommunal räddningstjänst och som i din organisation har krav på förmågan att utföra räddningsinsatser vid olyckor med buss eller lastbil.

Uppskattad tid för att gå igenom hela kursen är ca 2 timmar.

Trafikolycka med personbil

Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om räddningsinsatser vid trafikolycka med personbild där losstagning ingår.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 3 timmar.

Vatten- och islivräddning

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom vatten- och islivräddning. Kursens mål är att utveckla din förmåga att använda utrustning och vedertagna metoder vid framför allt ytlivräddning.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka två timmar.