Nedan ser du en förteckning över Fortbildningstjänstens utbud av kurser. Listan ger dig en överblick om vilka kurser som finns. Kurserna når du först efter att du har tilldelats ett konto och är inne på Min sida -Kurskatalog.

After Action Review

Den här webbkursen riktar sig till dig som ska delta i en After Action Review (AAR) och som arbetar inom kommunal räddningstjänst där reflektionsmetoden After Action Review är tänkt att användas.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är tre till fyra timmar.

Akut omhändertagande enligt S-XABCDE

I den här kursen får du lära dig om det systematiska omhändertagandet av vuxna enligt S-XABCDE. Varje bokstav står för något som ska undersökas och åtgärdas innan nästa bokstav åtgärdas. I kursens olika moduler lär du dig mer om respektive bokstav och vad de står för.

Ammunition och minhantering

För att tillgodogöra dig webbkursen på bästa sätt bör du innan ha genomfört webbkurserna Explosiva hot samt Räddningstjänst under höjd beredskap.

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst. Webbkursen tar sin utgångspunkt i den kommunala räddningstjänstens arbete under höjd beredskap och krig. Du ska efter genomgången webbkurs samt övning ha getts möjlighet att utveckla kunskap och förmågor för att kunna verka i situationer där oexploderad ammunition och minor kan förekomma.

Förmåga att arbeta med röjning ryms inte i den här webbkursen.

Uppskattat genomförandetid: 90 minuter.


Arbete på höjd

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundkunskaper inom arbete på höjd för räddningstjänst. Kursens mål är att utveckla dina kunskaper i lagar som reglerar arbete på höjd, personligt fallskydd och bedömning av risker vid arbete på höjd.  

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


Brandteori

Den här webbkursen riktar sig till personal inom kommunal räddningstjänst och MSB:s studerande inom grund- och vidareutbildningar. Webbkursen ger dig möjlighet att utveckla din förståelse för branden som fenomen och tar upp grundläggande brandteoretiska begrepp som krävs för att kunna diskutera brand och brandfenomen. 

Uppskattad tid för genomförande är cirka 45 minuter.


Demonstrationsfilm: insatser mot propagerande litiumjonbatterier

Filmen visar genomförda försök som syftade till att ta fram ett förslag på en metod för att hantera propagerande litiumjonbatterier i fordonsbatteripack. Metoden att föra in vatten i ett batteripack har studerats.

Filmen är 13 minuter lång

 


Dörrforcering

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver, eller som vill repetera, grundläggande kunskaper inom dörrforcering för räddningstjänst. I kursen behandlas bland annat den lagstiftning som reglerar området, risker vid dörrforcering och dörrkonstruktioner (med fokus på säkerhetsdörrar). I kursen förevisas också ett par metoder för dörrforceringar.

Uppskattad tid för genomförande av samtliga moduler i webbkursen är cirka 45 minuter.

Explosiva hot

Den här webbkursen vänder sig till dig som är anställd inom kommunal räddningstjänst där du i din roll kan hamna i situationer där det förekommer illegala sprängningar. I kursen behandlas bland annat vilka olika typer av explosiva hot som kan förekomma, skadeverkan och metoder att använda på skadeplats. Tid för genomförande uppskattas till ca 1,5 timme.

Webbkursen är framtagen av MSB tillsammans med Polismyndigheten, Tullverket och i samarbete med Försvarsmakten.

Farliga ämnen (fd HazMat training)

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver skapa och upprätthålla kunskaper om hantering av händelser med farliga ämnen. Kursen riktar sig till personal som hanterar händelsen på skadeplatsen, men också till personal inom samtliga ledningsnivåer.

Hela kursen beräknas ta ca 5 timmar att genomföra.Fysiska och ergonomiska utmaningar

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar operativt inom kommunal räddningstjänst. Syftet med kursen är att du ska kunna möta fysiska och ergonomiska utmaningar inom operativ räddningstjänst. Du ges tips på träning för att möta upp utmaningarna som operativ räddningstjänst innebär.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 35 minuter.

Grunderna i händelserapporten

Händelserapport ger en förståelse för hur uppgifter i rapporten används och hur man dokumenterar uppgifterna så att de kommer till största möjliga nytta.

Hantering av litiumjonbatterier vid räddningsinsats

I den här kursen får du lära dig om hur laddbara litiumjonbatterier fungerar och vilka risker det finns med sådana batterier. Du får också lära dig grundläggande metodik för insatser där litiumjonbatterier är inblandade för att kunna genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser.

Information om Grib 2.0

En beskrivning av kommande Grib 2.0. Upplägg och innehåll. 

Kurs 1 består av tre delkurser: Introduktion till yrkesrollen, Yrkesrollen i teori och praktik samt Praktik i räddningstjänst. Den första delkursen är det inledande webbkurspaketet, som behandlar allt ifrån lagstiftning och arbetsmiljö till de olika ämnesområdena brand, räddning, farliga ämnen samt akut omhändertagande kopplat till vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2: Räddningsinsatsen inleds med en veckas distansutbildning och avslutas med två veckors närträff. Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter till en kompetens att självständigt genomföra insatser vid vanligt förekommande olyckor.
Informationsfilm: Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker

Informationsfilm för dig som jobbar med Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker.

Informationsfilm: Vägledningen om Räddningsinsatser med gasdrivna fordon

Filmerna är framtagna med syfte att underlätta för räddningstjänsterna att ta till sig de olika delarna av vägledningen. Filmerna består av sju delar med varierande längd anpassade för olika personalkategorier inom räddningstjänsten. Målgruppen är räddningstjänstens operativa personal

Filmerna består av sju delar med varierande längd anpassade för olika personalkategorier inom räddningstjänsten.


Insatsplanering

Insatsplanering ger en strukturerat stöd till processledaren i insatsplaneringsarbetet.

Introduktion för räddningsvärn

Denna kurs vänder sig till dig som ingår i ett räddningsvärn eller i någon annan frivillig organisation och som genom tjänsteplikt kan komma att delta vid räddningsinsatser.

Kursen består av ett antal moduler inom olika ämnesområden. Uppskattad tid för genomförande av alla delar är ca 6-8 timmar.


Joniserande strålning

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Joniserande strålning för arbetsledaren

Den här utbildningen ger dig som kursdeltagare en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare ges en kännedom om vilka strålkällor som används i samhället samt hur beredskapen är uppbyggd i Sverige.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 3 h. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.

Juridik vid räddningsinsatser och IVPA

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom de legala förutsättningarna för räddningstjänst och som i din organisation har en arbetsledande befattning. Utbildningen bygger i huvudsak på väsentliga paragrafer i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppskattat tid för genomförande är tre timmar.


Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst

I den här kursen beskrivs klimatförändringarnas konsekvenser i dag och i framtiden, utifrån räddningstjänstens verksamhet. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om var naturolyckor kan inträffa och hur de kan förväntas utvecklas i ett förändrat klimat.

Konstruktionsbrand i småhus – ur ett miljöperspektiv

Den här utbildningen vänder sig till dig inom kommunal räddningstjänst som behöver grundkunskaper inom området konstruktionsbrand i småhus- ur ett miljöperspektiv. Utbildningen tar upp vad en konstruktionsbrand är, hur den sprids samt hur vi kan lokalisera och bekämpa den på effektivaste sätt för att på så sätt begränsa skadorna på både egendom och miljö.

Uppskattat tid för genomförande är ca 1-1,5 timmar.

Kontinuitetshantering

Kursen vänder sig till dem som arbetar med kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet inom både privat och offentlig sektor. Den lämpar sig därmed även för dig som ansvarar för kontinuitetshantering inom kommunal räddningstjänst.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Kunskapstest för räddningsledare

Kunskapstest för räddningsledare är avsett att användas för teoretisk test av räddningsledares kunskaper. Nivån motsvarar kunskapsnivån för styrkeledare.

Testfrågorna är desamma som tidigare har funnits i MSB RIB under namnet Kvalitetssäkring Räddningsledare A.

LBE: Brandfarliga och explosiva varor - en introduktion till LBE

Den här kursen ingår i steg 1 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning eller tillsyn enligt LBE. I kursen behandlas bland annat regler och ansvar, lagen och förordningen samt föreskrifter och allmänna råd. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 75 minuter.


LBE: Brandfarliga varor

Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på brandfarliga varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper om brandfarliga gasers och vätskors egenskaper och risker. Efter genomförd kurs ska du kunna redogöra för vilka de vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna är och dessutom ha fått en ökad förståelse för hur oönskade händelser uppstår, kan förebyggas och om relevanta skyddsåtgärder.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

LBE: Explosiva varor

Den här kursen ingår i steg 2 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom området LBE. Kursen inriktar sig specifikt på explosiva varor. Syftet är att du ska ges möjlighet att tillägna dig kunskaper inom området explosiva varor och mer specifikt explosiva förlopp, definitioner, egenskaper samt klassificering och märkning. Du får även tillfälle att arbeta med olika exempel.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka två timmar. Det finns även fördjupningsmaterial.

LBE: Tillstånd och tillsyn

Den här kursen ingår i steg 3 i kurspaketet LBE.

Den här webbkursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med tillståndsprövning och/eller tillsyn enligt LBE, men även till dig inom den kommunala räddningstjänsten som kommer i kontakt med lagstiftningsområdet. I kursen behandlas bland annat tillståndsprocessen och hur tillsyn kan gå till.

Uppskattat tid för genomförande av samtliga moduler är cirka 90 minuter.

Ledning av kommunal räddningstjänst

I den här webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området ledning av räddningsinsatser. Du får i inledningen ta del av en tankemodell som hjälper dig att se komplexiteten vid en olycka och får dig att tänka vidare. Du kommer också att möta ett olycksscenario där du uppmanas att reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Tankemodellen och scenariot ligger till grund för de tre moduler som sedan följer.

Likabehandling

Webbkursen syftar till att medvetandegöra och beröra deltagaren för de problem som förekommer inom räddningsorganisationer gällande diskriminering och kränkande behandling. Kursen syftar även till att utveckla deltagarens kunskaper och verktyg för aktiv nolltolerans kring kränkning och diskriminering.

Webbkursen består av 4 delar och hela kursen tar cirka 40 minuter att genomföra.
Losstagningsledare

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Trafikolycka med personbil innan.

I den här kursen får du lära dig mer om vad rollen som losstagningsledare innebär. Hur du gör en uppstart, planerar och leder ett losstagningsarbete. Kursen tar ungefär 30 minuter att genomföra.

Miljöpåverkan av brand - steg 1

I den här webbkursen kommer du få grundläggande förståelse för vilken miljöpåverkan en brand kan ha. Du kommer också bli introducerad i vilka skyldigheter du har enligt Lagen om skydd mot olyckor och Miljöbalken kopplat till miljö. Kursen riktar sig till alla som arbetar operativt.

Uppskattad tid för genomförandet av alla tre moduler är ca 75 minuter.

Miljöpåverkan av brand - steg 2

Den här webbkursen riktar sig till dig som arbetar som befäl och här kommer du få utveckla din förmåga att bedöma miljöpåverkan av brand vid olika taktiska val vid släckningsarbetet. Detta är steg 2 och du rekommenderas att genomgått ”Miljöpåverkan av brand – steg 1” innan du börjar kursen.

Uppskattad tid för genomförandet av alla fem moduler är ca 2 timmar.

Motorsåg

Denna grundläggande kurs i hantering av motorsåg är anpassad för svensk räddningstjänst och bygger på Säker Skogs koncept. Kursen är indelad i teoretiska block så att ni på räddningstjänsten själva kan välja lämplig nivå för era medarbetare.

 

Öva tillsammans!

Webbkursen ger dig en introduktion till systematisk övningsverksamhet med fokus på samverkansövningar och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är cirka 45 minuter.

Planera för klimatrelaterade risker

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst innan.

I den här kursen beskrivs hur räddningstjänst kan planera för klimatrelaterade risker. Efter genomförd kurs får du en utvecklad förståelse om hur räddningstjänsten kan agera för att förebygga naturolyckor.
I kursplanen nedan hittar du mer information om kursens innehåll och lärandemål.

Räddning e-fordon

Denna kunskapssammanställning vänder sig till alla som kommer i kontakt med e-fordon under och efter en trafikskadehändelse.

Den inledande filmen är ca 6 minuter lång och sammanfattar rekommendationer och ”att tänka på” vid trafikskadehändelser med e-fordon. Därutöver finns extramaterial om bland annat tekniska lösningar i fordonen, olika batterityper och den nya standarden för märkning av fordonets drivenergi. 
Innehållet är senast uppdaterat i september 2018.

Räddningsinsatser med farliga ämnen

Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper för att medverka vid händelser med farliga ämnen - CBRNE. Materialet vänder sig också till dig som vill repetera. Kursen omfattar de första 30 minuterna vid en insats.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka tre timmar.

Räddningsledningssystem - att leda kommunal räddningstjänstverksamhet

Den här webbkursen vänder sig främst till dig som verkar som befäl i räddningsledningssystemen, men också till dig som är studerande på MSB:s grund- och vidareutbildningar. Webbkursen vänder sig också till dig som av andra orsaker behöver få en grundläggande kunskap om ledning av kommunal räddningstjänst, tex du annan aktör som agerar i samverkan med kommunal räddningstjänst.

Webbkursen Räddningsledningssystem - att leda kommunal räddningstjänstverksamhet är framtagen som en del av implementeringen av ELS-handboken. Därtill finns det även tydliga kopplingar mellan webbkursen och publikationen Räddningsledningssystem: ett kompendium för brandbefäl.


Räddningstjänst under höjd beredskap – en introduktion

Den här webbkursen ger en introduktion till området RUHB och syftar till att ge dig möjlighet att lära dig mer om räddningstjänst under höjd beredskap samt de förutsättningar och regler som påverkar och styr uppgifterna, med utgångspunkt i krigets lagar.

Kursen beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra. Till webbkursen hör ett kunskapstest med 15 flervalsfrågor.

Området RUHB kommer kompletteras med fler kurser under 2023 och framåt.

Rakel

Webbkursen om Rakel vänder sig till personer som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel och behöver lära sig grunderna. Med grundläggande kunskaper om kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt såväl i vardag som vid samhällsstörningar.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 1,5 timme.

Riskbedömning

Den här webbkursen vänder sig till dig som har en operativ roll i kommunal räddningstjänst i din roll kommer du att möta situationer där du behöver göra riskbedömningar. I kursen behandlas bland annat riskbedömning, riskhanteringsprocessen och systematik.

Tid för genomförande uppskattas till cirka 90 minuter.


Säkerhet i vägtrafikmiljö

Den här webbkursen vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten och handlar om hur ni kan öka säkerheten vid räddningsinsatser i samband med trafikolyckor. Du får lära dig om riskerna i arbetet och vilka säkerhetsåtgärder ni behöver vidta – från utryckning till dess att ni lämnar skadeplatsen.

Kursen går bland annat igenom vilken hjälp ni kan få av Trafikcentralen, vad ni bör tänka på vid utplacering av varningsanordningar och hur ni hanterar skadade vajerräcken. Du får också lära dig om ert uppdrag att ta bort spill och hinder för att göra vägen framkomlig efter er räddningsinsats.

Kursen tar ca 1,5 timme. Vid behov kan du dela upp utbildningen på flera tillfällen.Samhällets krisberedskap

Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap.

Uppskattad tid för att gå igenom faktadelen av kursen är ca 45 minuter. Tid för den avslutande kunskapstesten tillkommer.

Skadeavhjälpande arbete vid översvämning

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha genomfört webbkursen Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst innan.

Kursen syftar till att utveckla kunskap om räddningstjänstens skadeavhjälpande arbete vid översvämningar.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 2 timmar.


Skogsbrand

Denna kurs vänder sig i första hand till operativ personal inom kommunal räddningstjänst som kan bli verksamma i händelse av en skogsbrand.

Kursen är uppdelad i fyra moduler (förutsättningar, förberedande, skogsbrandsläckning och miljöpåverkan).

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler är cirka 16 timmar.

Skogsbrand - grund

Den här webbkursen riktar sig till personal inom kommunal räddningstjänst och MSB:s studerande inom grund- och vidareutbildningar. Webbkursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur en skogsbrand kan uppstå och vilka roller du kan komma att arbeta i under en insats. Du får också lära dig om vad som påverkar skogsbrandens utveckling och beteende, vilka släckmetoder du kan använda samt vilka personrisker som finns under en insats vid en skogsbrand.

Uppskattad tid för genomförande är cirka en timme.


Stabsarbete – en introduktion

Kursen ger en introduktion till vad stabsarbete innebär och behandlar bland annat stabens syfte och struktur, beskriver arbetssätt och ger exempel på verktyg och mallar som kan användas vid stabsarbete.  Webbkursen tar ca 45 minuter att genomföra.


Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Denna webbkurs ger dig kunskap om vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka deras brandskydd.

Uppskattad tid för att gå igenom kursen är ca 45 minuter.

test

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Kursen vänder sig främst till medarbetare inom organisationer inom privat och offentlig sektor med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen, men är öppen och tillgänglig även för andra intresserade.

Webbkursen tar cirka 45-60 minuter att genomföra.

Trafikdirigering

Denna webbutbildning behandlar området trafikdirigering, en uppgift som räddningstjänstpersonal kan komma att utföra vid t.ex. trafikolycka. Innehållet tar upp områden som vikten av säkerhet, riskbedömning, vanligt förekommande personlig skyddsutrustning och varningsanordningar. Men även kommunikation/samverkan på skadeplats, hur personal utför polismans tecken samt rekommendationer kring avslutande av trafikdirigering.

Minsta uppskattad tid för genomförande är ca 45 min. Tid för att använda utbildningens innehåll genom övning och praktisk tillämpning ingår inte i den uppskattade tidsåtgången.


Trafikolycka med personbil

Den här kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om räddningsinsatser vid trafikolycka med personbild där losstagning ingår.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka 3 timmar.

Tung räddning vid trafikolycka

I den här kursen får du lära dig om grunderna vid räddningsinsatser med tung räddning vid trafikolycka. 

Webbkursen med tillhörande kunskapstester och övnings-PM är framtaget inom ett samverkansprojekt under 2023 mellan MSB, Räddningstjänst Storgöteborg, Räddningstjänst Syd, och Luleå räddningstjänst. 

Uppskattad tid för att genomföra samtliga 6 moduler i webbkursen är drygt 2.5 timmar.

Vatten- och islivräddning

Den här webbkursen vänder sig till dig som behöver grundkunskaper inom vatten- och islivräddning. Kursens mål är att utveckla din förmåga att använda utrustning och vedertagna metoder vid framför allt ytlivräddning.

Uppskattad tid för att genomföra samtliga moduler i webbkursen är cirka två timmar.